Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig:

Yoso Oy (FO-nummer: 2002031-6)

Postadress

Säterintie 6, 37600 Valkeakoski

E-post

fornamn.efternamn@yoso.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret:

Yoso Oy

Säterintie 6, 37600 Valkeakoski

E-post:

asiakaspalvelu@populon.fi

1. Registrets namn

Yoso Oy:s kundregister

2. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Registeruppgifterna kan användas för produktion, hantering, skötsel, upprätthållande och utveckling av kundrelationen mellan Yoso Ab och kunden och de tjänster som erbjuds kunden samt för den personuppgiftsansvarigas marknadsföring av tjänsterna och för statistiska ändamål.

Registeruppgifterna kan användas för att leverera Yoso Ab:s tjänst Populon och andra anknytande tjänster som tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige eller tjänster som upprätthålls av andra tjänsteleverantörer till kunden eller till förmån för kunden.

Kunden har rätt att förbjuda direktmarknadsföring som riktar sig till kunden själv.

3. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter om kunderna:

 • Basuppgifter om kunden, såsom förnamn, efternamn, FO-nummer och kontaktuppgifter
 • Företag och befattning
 • Juridiska personer, kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter
 • Kundnummer och/eller annan motsvarande beteckning
 • Uppgifter om kundrelation och avtal samt kundhistorik
 • Faktureringsuppgifter
 • Ytterligare uppgifter som erhållits från kunden själv eller som samlats in med kundens samtycke
 • Andra klassificeringsuppgifter som beskriver företagets/kundens verksamhet

4. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna samlas in direkt via tjänsten Populon genom att personen själv matar in uppgifterna eller annars direkt från den registrerade. Personuppgifter kan uppdateras ur befolkningsregister och andra register hos tredje part.

5. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut regelmässigt.

Uppgifter kan lämnas ut med den registrerades särskilda samtycke till den personuppgiftsansvariges samarbetspartner. Utan samtycke lämnas uppgifter ut endast till myndigheter i de situationer som lagen förutsätter.

6. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES utan den registrerades samtycke.

7. Principer för skydd av registret

Manuellt material: registret innehåller inte manuellt material.

Uppgifter som behandlas med ADB: Vid genomförandet av sidorna har man utnyttjat det tekniska dataskyddet, som syftar till att säkerställa att de inmatade uppgifterna förblir oförändrade och endast är tillgängliga för dem som har rätt till uppgifterna.

Rätt att behandla uppgifter i registret har endast de anställda hos den personuppgiftsansvarige vars arbetsuppgifter kräver det. För att uppgifterna i registret ska kunna bearbetas och läsas krävs personlig identifiering i systemet. Registret säkerhetskopieras regelbundet.

8. Cookies

Vi använder cookies (kakor) på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas till och förvaras på användarens dator och som inte skadar användarnas datorer eller filer.

Syftet med cookies är att förbättra och anpassa besökarens upplevelse av att använda webbplatsen samt att analysera och förbättra webbplatsens funktion och innehåll. De uppgifter som samlats in med hjälp av cookies kan också utnyttjas (målinriktning av kommunikation och marknadsföring samt optimering av marknadsföringsåtgärder.

Syftet med användningen av cookies är att förbättra besökarens upplevelse av att använda cookies på vår webbplats samt att analysera och förbättra webbplatsens funktion och innehåll.

En besökare kan inte identifieras enbart med hjälp av cookies. Uppgifter som fåtts med hjälp av cookies kan dock kopplas till uppgifter som fåtts av användaren eventuellt i något annat sammanhang, till exempel när användaren fyller i ett undersöknings- eller enkätformulär på vår webbplats.

Med hjälp av cookies samlas uppgifter av följande slag in:

 • besökarens IP-adress
 • tidpunkt för besöket
 • sidor som laddats ned och visningstider för sidor
 • besökarens webbläsare.

En användare som besöker våra sidor kan när som helst blockera användningen av cookies genom att ändra webbläsarens inställningar. De flesta webbläsarprogram gör det möjligt att koppla bort cookiefunktionen och radera redan sparade cookies. Blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktion.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har i enlighet med artikel 15–21 i EU:s dataskyddsförordning 679/2016 rätt att få tillgång till uppgifter, begära rättelse eller radera uppgifter, begränsa behandlingen, överföra uppgifter från ett system till ett annat samt göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter.

Med hänvisning till ovan nämnda rättigheter ska begäran sändas skriftligen och undertecknad till adressen:

Yoso Oy, Säterintie 6, 37600 Valkeakoski

eller elektroniskt till asiakaspalvelu@populon.fi

10. Andra rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Uppgifterna i registret lämnas inte ut till utomstående för direktreklam, distansförsäljning, annan direktmarknadsföring eller marknads- eller opinionsundersökningar.