Användningsvillkor för Populon

1. Mål för användningsvillkor och beskrivning av Tjänsten

Yoso Oy, FO-nummer 2002031-6 (nedan ”Yoso”) tillhandahåller tjänsten POPULON och tjänsten POPULON COACH (nedan ”Tjänsten”) till sina användare (nedan ”Kunden”) i enlighet med dessa användningsvillkor. Tjänstens Kund är en fysisk person som har beviljats rätt att använda Tjänsten.

Tjänsten är avsedd för personer som fyllt 13 år och äldre. En person under 13 år kan använda Tjänsten med sin vårdnadshavares godkännande och samtycke.

Användningen av tjänsten förutsätter alltid personlig registrering och en person kan ha endast ett användar-ID. Kunden kan höra till flera olika sammanslutningar och ha olika roller i dem, såsom huvudanvändare i en idrottsförening eller vanlig medlem i en förening. Kunden kan dessutom vara representant för en annan medlem i Tjänsten och vara verksam i Sammanslutningar enligt dennes användarkonto.

Genom Tjänsten kan Kunderna bland annat upprätthålla sina kontaktuppgifter, sända och ta emot meddelanden, anmäla sina evenemang, betala avgifter i anslutning till medlemssamfundens verksamhet (t.ex. säsongs- och medlemsavgifter), boka resurser (idrottsplaner, redskap, biljetter till evenemang), dela sina kalendrar och se de kalendrar som andra delar. Yoso förbehåller sig rätten att ändra och utvidga de funktioner som Tjänsten erbjuder Kunderna.

Tjänsten är för Kunderna avgiftsfri till sina grundläggande funktioner, men innehåller avgiftsbelagda tilläggsfunktioner. Det är frivilligt att köpa och använda avgiftsbelagda tilläggsfunktioner. Priserna på avgiftsbelagda tilläggsfunktioner bestäms enligt den vid tidpunkten gällande prislistan.

Användaren ska noggrant bekanta sig med dessa användningsvillkor innan Tjänsten tas i bruk. Användningen av Tjänsten är ett bevis på att användaren godkänner och förbinder sig att iaktta de användningsvillkor som gäller vid respektive tidpunkt. Det är förbjudet att använda Tjänsten, om användaren inte godkänner användningsvillkoren eller någon del av dem.

2. Avtal och användare

I fråga om de delar som kräver registrering av Tjänsten uppkommer avtalet när Kunden i samband med registreringen har godkänt dessa användningsvillkor. Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnats är korrekta, och Yoso är inte skyldig att kontrollera eller komplettera uppgifterna.

2.1 Anslutning till sammanslutningar

För att ansluta sig till en Sammanslutning riktar Kunden en begäran om anslutning till Tjänstens Huvudanvändare som befullmäktigats av den Sammanslutning som inrättats för Tjänsten.

3. Identifiering

3.1 Användar-ID och lösenord

För att använda Tjänsten som registrerad användare krävs ett användar-ID och ett personligt lösenord. Yoso har rätt att avvisa och/eller godkänna användar-ID, lösenord och andra identifierare som ställs till Kundens förfogande. De förblir i Yosos ägo.

Yoso har när som helst rätt att ändra Kundens identifieringsverktyg, dvs. användar-ID, lösenord och andra identifierare. Kunden informeras om ändringen i mån av möjlighet på förhand.

3.2 Förvaring av identifieringsuppgifter

Kunden svarar för att Kundens identifieringsuppgifter förvaras omsorgsfullt. Kunden förbinder sig att förvara sitt lösenord och eventuella andra tilläggsidentifikationer åtskilda från varandra och så att utomstående inte har möjlighet få dem i sin kännedom. Lösenordet är personligt och får inte lämnas ut till någon.

4. Behandling av personuppgifter

Bolaget är personuppgiftsansvarigt och behandlar de personuppgifter som du lämnat i samband med registreringen i Tjänsten samt de personuppgifter om dig som samlas in under användningen av Tjänsten i enlighet med dataskyddsbeskrivningen i det separata registret över kund- och användaruppgifter för tjänsten Populon.

I fråga om behandlingen av personuppgifter som samlats in och registrerats i Tjänsten i samband med föreningars, organisationers, idrottsföreningars och andra sammanslutningars medlemskonton och verksamhet är föreningen eller sammanslutningen i fråga personuppgiftsansvarig t.ex. i fråga om sitt medlemsregister. Föreningen eller någon annan sammanslutning svarar självständigt för informationen och skyldigheterna i fråga om behandlingen av personuppgifter i sina egna register. Tjänsten gör det möjligt att informera de registrerade samt att bevara och publicera dataskyddsbeskrivningen.

5. Produktion och användning av tjänsten

Yoso har rätt att producera Tjänsten på det sätt som den anser vara bäst och att ändra Tjänsten. Yoso har rätt att upphöra med produktionen av Tjänsten eller en del av den.

Yoso ansvarar inte för uppgifter och material som Kunden fått av tredje part eller för innehåll som kränker upphovsrätter, andra immateriella rättigheter, god sed eller lag i fråga om sådana uppgifter och sådant material.

Tjänsten får användas endast för ändamål som avses i lagar, andra myndighetsbestämmelser och myndighetsföreskrifter samt god sed.

Kunden ansvarar via Tjänsten för det material som lämnats till Yoso eller till tredje parter. Kunden beviljar Yoso rätt att redigera, kopiera, publicera eller låta bli att publicera, göra tillgängligt för allmänheten eller helt eller delvis göra sådant material tillgängligt som Kunden har sänt till Tjänsten eller skapat i Tjänsten.

6. Upprätthållande av Tjänsten, avhjälpande av fel och informationssäkerhet

Yoso strävar efter att enligt sin bästa förmåga sörja för att Tjänsten fungerar inom ramen för eventuella tjänstespecifika öppettider som meddelas separat och strävar efter att avhjälpa eventuella fel i Tjänsten inom en skälig tid. Yoso garanterar dock inte att Tjänsten är felfri eller att den är tillgänglig för Kunderna utan avbrott.

Den Tjänst som erbjuds för användning med olika terminalutrustning kan till innehåll och funktioner avvika från varandra.

Yoso har rätt att tillfälligt stänga Tjänsten eller en del av den, om det behövs av grundad anledning. Då strävar Yoso efter att agera så att avbrottet blir så kortvarigt som möjligt och orsakar Kunden så lite olägenhet som möjligt. Yoso informerar Kunderna om avbrottet i mån av möjlighet på förhand till exempel på Tjänstens webbplats.

Yoso strävar efter att erbjuda Tjänsten med iakttagande av en så hög informationssäkerhetsnivå som möjligt. Kunden förstår att internet inte till alla delar är helt informationssäkert. Kunden har inte rätt att använda utrustning eller program som kan störa Tjänstens funktion, att utföra handlingar som avsevärt belastar Tjänstens struktur (t.ex. massutskick) eller att störa eller bearbeta Tjänstens programvara och funktioner. Sådana förbjudna åtgärder är bland annat att i Tjänsten placera material som innehåller virus, tidsbundna störningsprogram eller andra delar som kan påverka webbplatsens programstruktur.

7. Ersättning för kostnader och skador

7.1 Yosos ansvar

Yosos ansvar är alltid i första hand begränsat till att på nytt tillhandahålla den uteblivna Tjänsten, när detta är möjligt, och under alla omständigheter endast till inköpspriset för den uteblivna eller felaktiga Tjänsten eller en del av den.

Yoso ersätter inte indirekta skador eller skador som beror på oöverstigligt hinder (force majeure). Yoso ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador som orsakas av att en tjänst, en produkt eller ett material som förmedlas via Tjänsten fördröjs, ändras eller förkommer.

Yoso svarar inte för sådana direkta eller indirekta skador som orsakas av tekniska fel, avbrott på grund av underhåll eller installationsarbeten, störningar i datakommunikationen eller eventuella förseningar, ändringar eller förlust av information till följd av dessa. Yoso ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador som orsakas en Sammanslutning eller dess Kunder av skadliga program (virus, nätfiskeprogram osv.) eller felaktigt innehåll som ingår i Tjänsten eller i de tjänster som finns tillgängliga via den. Yoso ersätter inte heller skador som orsakas av omständigheter som en tredje part ansvarar för.

Yoso är inte ersättningsskyldig för utövandet av sina rättigheter enligt dessa användningsvillkor.

7.2 Framförande av skadeståndsyrkande

Skadestånd ska yrkas skriftligen hos Yoso inom en (1) månad från det att det fel som ligger till grund för skadeståndet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Om skadeståndsyrkandet inte framställs i tid, går rätten till skadestånd förlorad.

7.3 Kundens ansvar

Tjänsten får användas endast för ändamål som avses i lagar, andra myndighetsbestämmelser och god sed.

Om Kunden uppsåtligen eller trots Yosos anmärkning använder defekta eller störande anordningar eller programvara, svarar Kunden för eventuella skador som åsamkas Yoso och för kostnaderna för att söka felen.

Kunden är ansvarig för de skador som Yoso åsamkas om Kunden använder tjänsten i strid med dessa användningsvillkor och därigenom åsamkar Yoso skada.

8. Stängning av Tjänsten

Yoso har rätt att helt eller delvis stänga Kundens tjänst och låta bli att fullgöra Kundens uppdrag, om: Kunden trots en påminnelse från Yoso använder utrustning eller programvara som orsakar störningar; Kunden genom att använda Tjänsten har orsakat störningar för Yoso, andra användare av Tjänsten eller Tjänsteleverantörer; Kunden bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet, inbegripet att inte använda tjänsten i enlighet med vid tidpunkten gällande regler; Kunden har lämnat väsentligt felaktiga uppgifter i samband med att Tjänsten öppnades eller senare; det finns skäl att misstänka att Kunden använder Tjänsten för olaglig verksamhet; eller det finns särskilda skäl att misstänka att Kunden använder tjänsten i strid med vid tidpunkten gällande regler.

9. Avtalets upphörande

9.1 Uppsägning av avtal

Kunden kan när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på två (2) veckor.

Yoso har rätt att när som helst säga upp Kundens avtal med iakttagande av en uppsägningstid på en (1) månad.

9.2 Hävning av avtal

Yoso har rätt att häva avtalet, om Kundens Tjänst har varit helt stängd i sammanlagt en (1) månad av den orsak som nämns i 7 punkten eller om Kunden annars väsentligt och trots anmärkning har försummat sina avtalsförpliktelser.

9.3 Form för meddelande om hävning och uppsägning

Hävning och uppsägning av avtal ska alltid ske skriftligen eller annars bevisligen.

Yoso kan häva eller säga upp Kundens avtal genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som Kunden senast uppgett till Yoso. Kunden kan sända meddelandet om uppsägning elektroniskt till Yoso till den e-postadress som anges i punkt 12.1.

9.4 Konsekvenser av att ett avtal upphör eller att en Tjänst avbryts

När avtalet upphör att gälla förhindrar Yoso användningen av Kundens tjänst med hjälp av Kundens identifieringsuppgifter och raderar eventuellt material som lagrats i de kundspecifika delarna av Tjänsten.

När avtalet löper ut eller när Tjänsten avbryts återbetalar Yoso inga betalningar för Tjänsten, de produkter och tjänster som köpts via den eller de förhandsbetalningar eller köpoptioner som ingått i den.

10. Användning och utlämnande av Sammanslutnings- och Kunduppgifter

Kunderna registreras i Tjänstens kundregister. Registerbeskrivningen ingår i dataskyddsbeskrivningen och finns tillgänglig i Tjänsten. Yoso har rätt att använda kunduppgifter för skötsel och underhåll av kundrelationen, för att informera om Tjänsten, för planering och utveckling av Yosos affärsverksamhet, för interna utbildningsändamål samt i anonymiserad form för skapande av statistik. Yoso lämnar inte ut kunduppgifter till tredje part annat än av orsaker som beror på lag, myndighetsföreskrifter, dataskyddsbeskrivning eller dessa användningsvillkor. Yoso och bolag som vid respektive tidpunkt hör till samma koncern som Yoso har dessutom rätt att använda och lämna ut uppgifter i registret för motiverade ändamål i enlighet med dataskyddslagen och annan tillämplig lagstiftning. Kunden kan förbjuda användningen av sina uppgifter för ovannämnda ändamål genom att särskilt underrätta Yoso om saken.

Yoso följer i sin verksamhet Finlands lagstiftning om behandling av personuppgifter och dataskydd och behandlar Kundernas personuppgifter i enlighet med dessa användningsvillkor och dataskyddsbeskrivningen enligt dataskyddslagen.

Kunden ansvarar för de personuppgifter som Kunden får via tjänsten och för att uppgifterna behandlas på behörigt sätt.

11. Immateriella rättigheter

Äganderätten och alla immateriella rättigheter till Tjänster och Tjänsternas resultat samt till material som Yosos Kunder levererar till Sammanslutningar eller dess Kunder, såsom dokumentation, tillhör Yoso.

I enlighet med avtalsvillkoren och under avtalets giltighetstid har Kunden rätt att använda Tjänsten för Tjänstens avsedda ändamål.

Yoso ansvarar för att Tjänsten eller de komponenter som den använder inte kränker tredje parts immateriella rättigheter i det överenskomna leverans- eller användningslandet. Om inte något annat skriftligen har avtalats, är det överenskomna leverans- och användningslandet Finland. Om det konstateras att Tjänsten eller dess komponenter kränker tredje mans immateriella rättigheter, har Yoso rätt och skyldighet att lösa problemet på det sätt som situationen kräver. Om problemet inte kan lösas på ett ändamålsenligt sätt, kan Yoso sluta producera Tjänsten och häva tjänsteavtalet.

12. Övriga villkor

12.1 Kommunikation i anslutning till Tjänsten och avtalet

Kunden ska skicka skriftliga meddelanden som gäller detta avtal per e-post till Yoso på e-postadressen asiakaspalvelu@populon.fi. Yoso kan skicka skriftliga meddelanden som gäller detta avtal till den e-postadress som Kunden senast uppgett eller på annat sätt skriftligen, t.ex. som sms till det mobiltelefonnummer som Kunden uppgett. Allmänna meddelanden om Tjänsten kan också publiceras på Tjänstens webbplats.

12.2 Överföring av avtal

Yoso har rätt att helt eller delvis överföra avtalet till tredje man. Yoso underrättar Kunderna om överföringen i förväg. Kunden har inte rätt att överföra avtalet till en tredje part utan ett skriftligt samtycke på förhand av Yoso.

12.3 Tillämplig lagstiftning och lösning av tvister

På dessa användningsvillkor tillämpas finsk lag oberoende av Kundens hemort. Dessa användningsvillkor begränsar inte konsumentens rättigheter enligt Finlands tvingande lagstiftning. Meningsskiljaktigheter som gäller avtalet avgörs vid Helsingfors tingsrätt.

12.4 Befrielse från avtalsförpliktelser

Parterna befrias från sina förpliktelser och sin skyldighet att betala ersättning om överträdelsen eller underlåtenheten att fullgöra avtalsförpliktelserna beror på force majeure. Som grund för befrielse (force majeure) betraktas en sådan ovanlig och relevant händelse som hindrar fullgörandet av avtalet och som inträffat efter det att avtalet ingicks och som är oberoende av avtalsparterna och vars verkningar inte rimligen kan undvikas eller övervinnas. En sådan händelse kan vara t.ex. krig, uppror, konfiskering eller beslag för allmänt behov, avbrott i energidistributionen, arbetskonflikt, brand, åskväder eller något annat naturfenomen, kabelskada som orsakats av tredje man eller någon annan till sina verkningar motsvarande och ovanlig orsak som inte beror på avtalsparterna. Om fullgörandet av en avtalsförpliktelse fördröjs av någon av de orsaker som nämns ovan, förlängs fullgörandetiden för avtalsförpliktelsen så mycket som med beaktande av alla omständigheter som inverkar på fallet ska anses skäligt.

12.5 Villkorens giltighet och ändring av dem

Dessa villkor träder i kraft 1.5.2022 och gäller tills vidare. Användningsvillkoren kan fås avgiftsfritt av Yoso.

Yoso har rätt att ändra dessa användningsvillkor. Kunderna informeras om de nya användningsvillkoren minst en månad innan de träder i kraft genom kundmeddelanden eller/och i Tjänsten.

De ändrade användningsvillkoren tillämpas också på avtal som ingåtts innan de trädde i kraft.

13. Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter

Yoso Oy, Säterintie 6, 37600 Valkeakoski

asiakaspalvelu@populon.fi