Yhteisö Käyttöehdot

1. Käyttöehtojen kohde ja Palvelun kuvaus

Yoso Oy (jäljempänä “Yoso”) tarjoaa POPULON -palvelua (jäljempänä “Palvelu”) YHTEISÖ-käyttäjilleen (jäljempänä “Yhteisö”) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun Yhteisöasiakas on seura, seuran edustaja, yhdistys, yhdistyksen edustaja, yhteisö tai yhteisön edustaja, kenelle on myönnetty Palvelun käyttöoikeus.

Palvelu tarjoaa Yhteisöille muun muassa maksunvälityspalvelun, maksunseurannan, jäsenrekisterin, jäsentiedotteiden lähetyksen ja vastaanoton, raportit ja erillisiä lisäpalveluja. Osan palveluista käyttöönotto vaatii erillisen sopimisen Yoson ja Yhteisön välillä.

Palvelua käyttävät luonnolliset henkilöt (jäljempänä ”Jäsen”) jotka voivat toimia eri rooleissa, kuten Yhteisön pääkäyttäjänä, Yhteisön jäsenenä tai Yhteisön edustajana.

Palvelun välityksellä Yhteisön Jäsenet voivat ylläpitää yhteystietojaan, lähettää ja vastaanottaa tiedotteita, ilmoittaa tapahtumistaan, maksaa jäsenyysyhteisöjen toimintaan liittyviä maksuja (esim. kausi- ja jäsenmaksut), varata resursseja (kentät, välineet, tapahtumien liput), jakaa kalentereitaan ja tarkastella muiden jakamia kalentereita. Yoso pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja laajentaa Palvelun Jäsenille tarjoamia toimintoja.

Palvelu on perustoiminnoiltaan Yhteisöille ja Jäsenille maksuton, mutta sisältää maksullisia lisätoimintoja. Maksullisten lisätoimintojen ostaminen ja käyttäminen on vapaaehtoista. Maksullisten lisätoimintojen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan.

Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti näihin käyttöehtoihin ennen Palvelun käyttämistä. Palvelun käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

2. Sopimus ja käyttäjät

Yhteisön osalta sopimus syntyy, kun Yhteisön valtuuttama henkilö rekisteröidessään Yhteisön Palveluun rekisteröinnin yhteydessä hyväksyy nämä käyttöehdot. Yhteisö vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja antamistaan valtuutuksista, eikä Yosolla ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja.

2.1 Yhteisön pääkäyttäjä

Yhteisön Palveluun rekisteröitymisen suorittaneesta Jäsenestä tehdään automaattisesti Yhteisön pääkäyttäjä (”Pääkäyttäjä”). Yhteisöllä on näin aina Palvelussa vähintään yksi Pääkäyttäjä.

Kun Pääkäyttäjä rekisteröi Yhteisön Palveluun tai muuttaa Yhteisön tietoja, rekisteröinnin tai muutoksen suorittava edustaja vakuuttaa henkilökohtaisesti, että annetut tiedot ovat oikeita ja täsmällisiä ja että yhdistyksen rekisteröivällä Jäsenellä on Yhteisön myöntämä valtuus rekisteröidä Yhteisö Palveluun.

2.2 Yhteisön Jäsenten lisääminen

Pääkäyttäjät voivat lisätä Jäseniä Palveluun perustetulle Yhteisölle.

2.3 Pääkäyttäjien valtuuttaminen

Yhteisöön voidaan lisätä uusia Pääkäyttäjiä valtuuttamalla Yhteisön Jäsen Pääkäyttäjäksi. Valtuutuksen suorittaa Yhteisön Pääkäyttäjä. Uudet Pääkäyttäjät hyväksytään Palvelun sopimuksen piiriin sen jälkeen, kun he ovat hyväksyneet nämä käyttöehdot.

2.4 Yhteisön Pääkäyttäjän tai Jäsenen poistaminen

Yhteisön Pääkäyttäjät voivat poistaa muita Pääkäyttäjiltä heidän pääkäyttäjäoikeutensa. Yhteisön Pääkäyttäjät voivat poistaa Yhteisön Jäseniä.

2.5 Yhteisön edustaja

Palvelussa olevilla Yhteisöillä voi jäseninään olla toisia Yhteisöjä. Tällaisella Yhteisöjäsenellä on aina vähintään yksi Edustaja. Edustajalla tulee olla kyseisen myöntämä valtuus toimia Yhteisön Edustajana Palvelussa.

Yhteisöjäsenellä on samat toiminnallisuudet ja velvoitteet kuin Jäsenellä ja niistä vastaa Yhteisöjäsenen edustaja.

3. Tunnistautuminen

3.1 Käyttäjätunnukset ja salasanat

Palveluun rekisteröityminen ja Palvelun käyttäminen rekisteröityneenä käyttäjänä edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa. Yosolla on oikeus hylätä ja/tai hyväksyä Jäsenen käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnisteet. Ne säilyvät Yoson omistuksessa.

Yosolla on koska tahansa oikeus muuttaa Jäsenen tunnistautumisvälineitä — eli käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita tunnisteita. Muutoksesta ilmoitetaan Jäsenelle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

3.2 Tunnistautumistietojen säilyttäminen

Jäsen vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä. Jäsen sitoutuu säilyttämään salasanansa sekä mahdolliset muut lisätunnisteet erillään toisistaan ja siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa. Salasana on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kenellekään.

4. Palvelun tuottaminen ja käyttö

Yosolla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Palvelua. Yosolla on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen.

Yoso ei vastaa Jäsenen tai Yhteisön kolmansilta osapuolilta saamista tiedoista ja aineistosta tai tällaisten tietojen ja aineiston tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa tai lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä.

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja -määräysten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Jäsen tai Yhteisö vastaa Palvelun kautta Yosolle tai kolmansille tahoille toimitetusta aineistosta. Jäsen tai Yhteisö myöntää Yosolle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta, saattaa yleisön saataville tai olla saattamatta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka Jäsen tai Yhteisö on luonut palvelussa.

5. Palvelun ylläpitäminen, vikojen korjaaminen ja tietoturva

Yoso pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta mahdollisten erikseen ilmoitettavien palvelukohtaisten aukioloaikojen puitteissa ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. Yoso ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä Yhteisön käytettävissä.

Yosolla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Yoso pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Yoso tiedottaa Jäseniä keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

Yoso pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Yhteisö ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen. Yhteisöllä ei ole oikeutta käyttää mitään Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Palvelun rakennetta merkittävästi (esimerkiksi = suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Palveluun.

6. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

6.1 Yoson vastuu

Yoson vastuu rajoittuu aina ensi sijassa saamatta jääneen Palvelun uudelleen toimittamiseen, milloin se on mahdollista, ja joka tapauksessa vain saamatta jääneen tai virheellisen Palvelun tai sen osan ostohintaan.

Yoso ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuvia vahinkoja. Yoso ei myöskään vastaa Palvelun kautta välitetyn palvelun, tuotteen tai aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Yoso ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Yoso ei myöskään vastaa Palvelun tai sen kautta saatavilla olevien palvelujen sisältämien haitallisten ohjelmien (virukset, tietojenkalasteluohjelmat ym.) tai virheellisen sisällön Yhteisölle tai sen Jäsenille mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Yoso ei myöskään korvaa kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja.

Yosolla ei ole korvausvelvollisuutta näiden käyttöehtojen mukaisten oikeuksiensa käytöstä.

6.2 Vahingonkorvausvaatimuksen esittäminen

Vahingonkorvausta on vaadittava Yosolta kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Mikäli vahingonkorvausvaatimusta ei esitetä ajoissa, oikeus korvaukseen menetetään.

6.3 Yhteisön vastuu

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Jos Yhteisöä edustava Jäsen (Pääkäyttäjä tai Edustaja) tahallisesti tai Yoson huomautuksesta huolimatta käyttää Yhteisön nimissä viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, hän vastaa Yosolle mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista.

Yhteisöä edustava Jäsen (Pääkäyttäjä tai Edustaja) on vastuussa Yosolle aiheutuvista vahingoista, mikäli hän käyttää Yhteisön nimissä Palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti ja täten aiheuttaa Yosolle vahinkoa.

7. Palvelun sulkeminen

Yosolla on oikeus sulkea Yhteisön Palvelu kokonaan tai osittain ja jättää Yhteisön antama toimeksianto täyttämättä, jos: Yhteisö tai sen Jäsen käyttää Yoson antamasta muistutuksesta huolimatta häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja; Yhteisö tai sen Jäsen on aiheuttanut Palvelun käytöllä häiriötä Yosolle, muille Palvelun käyttäjille tai Palveluntarjoajille; Yhteisö tai sen Jäsen rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, mukaan lukien laiminlyö käyttää Palvelua sen kulloinkin voimassaolevien sääntöjen mukaisesti; Yhteisö tai sen Jäsen on antanut Palvelun avaamisen yhteydessä tai myöhemmin olennaisesti virheellisiä tietoja; on syytä epäillä, että Yhteisö tai sen Jäsen käyttää Palvelua lainvastaiseen toimintaan; tai on erityisiä syitä epäillä, että Yhteisö tai sen Jäsen käyttää Palvelua kulloinkin voimassaolevien sääntöjen vastaisesti.

8. Sopimuksen päättyminen

8.1 Sopimuksen irtisanominen

Yhteisö voi koska tahansa irtisanoa sopimuksen noudattaen kahden (2) viikon irtisanomisaikaa.

Yosolla on oikeus koska tahansa irtisanoa Yhteisön sopimus noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.

8.2 Sopimuksen purkaminen

Yosolla on oikeus purkaa sopimus, jos: Yhteisön Palvelu on ollut yhteensä yhden (1) kuukauden kokonaan suljettuna kohdassa 7 mainitusta syystä tai Yhteisö on muutoin olennaisesti ja huomautuksesta huolimatta laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan.

8.3 Purku- ja irtisanomisilmoituksen muoto

Sopimuksen purkaminen ja irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti.

Yoso voi purkaa tai irtisanoa Yhteisön sopimuksen lähettämällä ilmoituksen Yhteisön Yosolle viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Yhteisö voi toimittaa irtisanomisilmoituksen Yosolle sähköisesti kohdassa 11.1 määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen.

8.4 Sopimuksen päättymisen tai Palvelun keskeytyksen seuraukset

Sopimuksen päättyessä Yoso estää Yhteisön ja sen Jäsenten Palvelun käytön Jäsenten tunnistautumistietoja käyttäen ja poistaa Yhteisön Palvelun asiakaskohtaisiin osiin mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.

Sopimuksen päättyessä tai palvelun keskeytyksen yhteydessä Yoso ei palauta Yhteisölle mitään maksuja Palvelusta, sen kautta ostetuista tuotteista ja palveluista tai siihen sisältyneistä etumaksuista tai osto-oikeuksista.

9. Yhteisö- ja Jäsentietojen käyttö ja luovutus

Yhteisöt ja niiden Jäsenet rekisteröidään Palvelun asiakasrekisteriin. Rekisteriseloste sisältyy tietosuojaselosteeseen ja on saatavilla Palvelusta. Yosolla on oikeus käyttää asiakastietoja asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Palvelusta tiedottamiseen, Yoson liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, sisäisiin koulutustarkoituksiin sekä anonymisoituina tilastojen luomiseen. Yoso ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille muuten kuin laista, viranomaismääräyksistä, tietosuojaselosteesta tai näistä käyttöehdoista johtuvista syistä. Yosolla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten tietosuojalain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Yhteisö voi kieltää tietojensa käytön em. tarkoituksiin ilmoittamalla asiasta erikseen Yosolle.

Yoso noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelee Jäsenten henkilötietoja näiden käyttöehtojen ja tietosuojalain edellyttämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Yhteisö ja sen Pääkäyttäjät ja Edustajat ovat vastuussa palvelun kautta saamistaan henkilötiedoista sekä niiden asianmukaisesta käsittelystä. Yhteisön ja sen Pääkäyttäjän tulee huolehtia rekisteripitäjän velvollisuuksista henkilötietoihin liittyen.

10. Immateriaalioikeudet

Omistusoikeus ja kaikki Immateriaalioikeudet Palveluihin ja Palveluiden tuloksiin sekä Yoson Yhteisölle tai sen Jäsenille toimittamiin materiaaleihin kuten dokumentaatioon kuuluvat Yosolle.

Sopimuksen mukaisten ehtojen ja sopimuksen voimassaoloajan Yhteisö saa oikeuden käyttää Palvelua Palvelun suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Yoso vastaa siitä, etteivät palvelu tai sen käyttämät komponentit loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus- tai käyttömaassa. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sovittu toimitus- ja käyttömaa on Suomi. Jos todetaan että palvelu tai sen komponentit loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Yosolla on oikeus ja velvollisuus ratkaista ongelma tilanteen vaatimalla tavalla. Jos ongelmaa ei voida ratkaista tarkoituksenmukaisella tavalla voi Yoso lopettaa palvelun tuottamisen ja purkaa palvelusopimuksen.

11. Muut ehdot

11.1 Palveluun ja sopimukseen liittyvä viestintä

Yhteisön tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset sähköpostilla Yosolle sähköpostiosoitteeseen supportO)populon.fi. Yoso voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Yhteisön viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muutoin kirjallisesti, esimerkiksi tekstiviestinä Yhteisön ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Palvelun verkkosivuilla.

11.2 Sopimuksen siirtäminen

Yosolla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle. Yoso ilmoittaa Yhteisölle siirrosta etukäteen. Yhteisöllä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Yoson etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

11.3 Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia Yhteisön kotipaikasta riippumatta. Näillä käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

11.4 Sopimusvelvoitteista vapautuminen

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

11.5 Referenssi

Yosolla on oikeus julkaista palvelua käyttävän yhteisön nimi ja logo referenssinään, ellei Yhteisö ole sitä erikseen kieltänyt.

11.6 Ehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöehdot ovat saatavissa Yosolta maksutta.

Yosolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Yhteisöille ja niiden Jäsenille ilmoitetaan uusista käyttöehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantulemista asiakastiedottein tai/ja Palvelussa.

Muutettuja käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

12. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Yoso Oy
Säterintie 6
37600 Valkeakoski