Populon Käyttöehdot

1. Käyttöehtojen kohde ja Palvelun kuvaus

Yoso Oy, Y-tunnus 2002031–6, (jäljempänä “Yoso”) tarjoaa POPULON- ja POPULON COACH -palvelua (jäljempänä “Palvelu”) käyttäjilleen (jäljempänä “Asiakas”) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun Asiakas on luonnollinen henkilö, jolle on myönnetty Palvelun käyttöoikeus.

Palvelu on tarkoitettu 13-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille. Alle 13-vuotias henkilö voi käyttää Palvelua huoltajansa hyväksynnällä ja suostumuksella.

Palvelun käyttö edellyttää aina henkilökohtaista rekisteröitymistä ja yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi käyttäjätunnus. Asiakas voi kuulua useisiin eri yhteisöihin ja toimia niissä eri rooleissa, kuten urheiluseuran pääkäyttäjänä tai seuran tavallisena jäsenenä. Asiakas voi lisäksi toimia Palvelussa toisen jäsenen edustajana ja toimia hänen käyttäjätilinsä mukaisissa Yhteisöissä.

Palvelun välityksellä Asiakkaat voivat muun muassa ylläpitää yhteystietojaan, lähettää ja vastaanottaa tiedotteita, ilmoittaa tapahtumistaan, maksaa jäsenyhteisöjen toimintaan liittyviä maksuja (esimerkiksi kausi- ja jäsenmaksuja), varata resursseja (kentät, välineet, tapahtumien liput), jakaa kalentereitaan ja tarkastella muiden jakamia kalentereita. Yoso pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja laajentaa Palvelun Asiakkaille tarjoamia toimintoja.

Palvelu on perustoiminnoiltaan Asiakkaille maksuton, mutta sisältää maksullisia lisätoimintoja. Maksullisten lisätoimintojen ostaminen ja käyttäminen on vapaaehtoista. Maksullisten lisätoimintojen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti näihin käyttöehtoihin ennen Palvelun käyttöönottoa. Palvelun käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

2. Sopimus ja käyttäjät

Palvelun rekisteröitymistä edellyttävien osien osalta sopimus syntyy, kun Asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä hyväksynyt nämä käyttöehdot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, eikä Yosolla ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja.

2.1 Yhteisöihin liittyminen

Yhteisöön liittyäkseen Asiakas osoittaa liittymispyynnön Palveluun perustetun Yhteisön valtuuttamalle Palvelun Pääkäyttäjälle.

3. Tunnistautuminen

3.1 Käyttäjätunnukset ja salasanat

Palvelun käyttäminen rekisteröityneenä käyttäjänä edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa. Yosolla on oikeus hylätä ja/tai hyväksyä Asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnisteet. Ne säilyvät Yoson omistuksessa.

Yosolla on koska tahansa oikeus muuttaa Asiakkaan tunnistautumisvälineitä eli käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita tunnisteita. Muutoksesta ilmoitetaan Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

3.2 Tunnistautumistietojen säilyttäminen

Asiakas vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä. Asiakas sitoutuu säilyttämään salasanansa sekä mahdolliset muut lisätunnisteet erillään toisistaan ja siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa. Salasana on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kenellekään.

4. Henkilötietojen käsittely

Yhtiö toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelee Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä antamiasi sekä sinusta Palvelun käytön aikana kerättäviä henkilötietoja erillisen Populon-palvelun asiakas- ja käyttäjätietojen rekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Yhdistysten, järjestöjen, urheiluseurojen ja muiden yhteisöjen jäsentilien yhteydessä ja toiminnassa kerättyjen ja Palveluun tallettamien henkilötietojen käsittelyn osalta ko. yhdistys tai muu yhteisö toimii rekisterinpitäjänä esim. jäsenrekisterinsä osalta. Yhdistys tai muu yhteisö huolehtii itsenäisesti omien rekisteriensä henkilötietojen käsittelyn informoinnista ja velvoitteista. Palvelu mahdollistaa rekisteröityjen informoimisen sekä tietosuojaselosteen säilyttämisen ja julkaisemisen.

5. Palvelun tuottaminen ja käyttö

Yosolla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla, ja muuttaa Palvelua. Yosolla on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen.

Yoso ei vastaa Asiakkaan kolmansilta osapuolilta saamista tiedoista ja aineistosta tai tällaisten tietojen ja aineiston tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa tai lakia loukkaavasta sisällöstä.

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja -määräysten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakas vastaa Palvelun kautta Yosolle tai kolmansille tahoille toimitetusta aineistosta. Asiakas myöntää Yosolle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta, saattaa yleisön saataville tai olla saattamatta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka Asiakas on lähettänyt Palveluun tai luonut Palvelussa.

6. Palvelun ylläpitäminen, vikojen korjaaminen ja tietoturva

Yoso pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta mahdollisten erikseen ilmoitettavien palvelukohtaisten aukioloaikojen puitteissa ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. Yoso ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksettä Asiakkaiden käytettävissä.

Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

Yosolla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Yoso pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Yoso tiedottaa Asiakkaita keskeytyksestä mahdollisuuksiensa mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

Yoso pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Asiakas ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää mitään Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Palvelun rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Palveluun.

7. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

7.1 Yoson vastuu

Yoson vastuu rajoittuu aina ensi sijassa saamatta jääneen Palvelun uudelleen toimittamiseen, milloin se on mahdollista, ja joka tapauksessa vain saamatta jääneen tai virheellisen Palvelun tai sen osan ostohintaan.

Yoso ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuvia vahinkoja. Yoso ei myöskään vastaa Palvelun kautta välitetyn palvelun, tuotteen tai aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Yoso ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Yoso ei myöskään vastaa Palvelun tai sen kautta saatavilla olevien palvelujen sisältämien haitallisten ohjelmien (virukset, tietojenkalasteluohjelmat ym.) tai virheellisen sisällön Yhteisölle tai sen Asiakkaille mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Yoso ei myöskään korvaa kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja.

Yosolla ei ole korvausvelvollisuutta näiden käyttöehtojen mukaisten oikeuksiensa käytöstä.

7.2 Vahingonkorvausvaatimuksen esittäminen

Vahingonkorvausta on vaadittava Yosolta kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Mikäli vahingonkorvausvaatimusta ei esitetä ajoissa, oikeus korvaukseen menetetään.

7.3 Asiakkaan vastuu

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Jos Asiakas tahallisesti tai Yoson huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, hän vastaa Yosolle mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista.

Asiakas on vastuussa Yosolle aiheutuvista vahingoista, mikäli hän käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti ja täten aiheuttaa Yosolle vahinkoa.

8. Palvelun sulkeminen

Yosolla on oikeus sulkea Asiakkaan Palvelu kokonaan tai osittain ja jättää Asiakkaan antama toimeksianto täyttämättä, jos: Asiakas käyttää Yoson antamasta muistutuksesta huolimatta häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja; Asiakas on aiheuttanut Palvelun käytöllä häiriötä Yosolle, muille Palvelun käyttäjille tai Palveluntarjoajille; Asiakas rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, mukaan lukien laiminlyö käyttää Palvelua sen kulloinkin voimassaolevien sääntöjen mukaisesti; Asiakas on antanut Palvelun avaamisen yhteydessä tai myöhemmin olennaisesti virheellisiä tietoja; on syytä epäillä, Asiakas käyttää Palvelua lainvastaiseen toimintaan; tai on erityisiä syitä epäillä, että Asiakas käyttää Palvelua kulloinkin voimassaolevien sääntöjen vastaisesti.

9. Sopimuksen päättyminen

9.1 Sopimuksen irtisanominen

Asiakas voi koska tahansa irtisanoa sopimuksen noudattaen kahden (2) viikon irtisanomisaikaa.

Yosolla on oikeus koska tahansa irtisanoa Asiakkaan sopimus noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.

9.2 Sopimuksen purkaminen

Yosolla on oikeus purkaa sopimus, jos Asiakkaan Palvelu on ollut yhteensä yhden (1) kuukauden kokonaan suljettuna kohdassa 7 mainitusta syystä tai Asiakas on muutoin olennaisesti ja huomautuksesta huolimatta laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan.

9.3 Purku- ja irtisanomisilmoituksen muoto

Sopimuksen purkaminen ja irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti.

Yoso voi purkaa tai irtisanoa Asiakkaan sopimuksen lähettämällä ilmoituksen Asiakkaan Yosolle viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas voi toimittaa irtisanomisilmoituksen Yosolle sähköisesti kohdassa 12.1 määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen.

9.4 Sopimuksen päättymisen tai Palvelun keskeytyksen seuraukset

Sopimuksen päättyessä Yoso estää Asiakkaan Palvelun käytön Asiakkaan tunnistautumistietoja käyttäen ja poistaa Palvelun asiakaskohtaisiin osiin mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.

Sopimuksen päättyessä tai palvelun keskeytyksen yhteydessä Yoso ei palauta mitään maksuja Palvelusta, sen kautta ostetuista tuotteista ja palveluista tai siihen sisältyneistä etumaksuista tai osto-oikeuksista.

10. Yhteisö- ja Asiakastietojen käyttö ja luovutus

Asiakkaat rekisteröidään Palvelun asiakasrekisteriin. Rekisteriseloste sisältyy tietosuojaselosteeseen ja on saatavilla Palvelusta. Yosolla on oikeus käyttää asiakastietoja asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Palvelusta tiedottamiseen, Yoson liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, sisäisiin koulutustarkoituksiin sekä anonymisoituina tilastojen luomiseen. Yoso ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille muuten kuin laista, viranomaismääräyksistä, tietosuojaselosteesta tai näistä käyttöehdoista johtuvista syistä. Yosolla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten tietosuojalain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön em. tarkoituksiin ilmoittamalla asiasta erikseen Yosolle.

Yoso noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja näiden käyttöehtojen ja tietosuojalain edellyttämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Asiakas on vastuussa palvelun kautta saamistaan henkilötiedoista sekä niiden asianmukaisesta käsittelystä.

11. Immateriaalioikeudet

Omistusoikeus ja kaikki Immateriaalioikeudet Palveluihin ja Palveluiden tuloksiin sekä Yoson Asiakkaiden Yhteisöille tai sen Asiakkaille toimittamiin materiaaleihin kuten dokumentaatioon kuuluvat Yosolle.

Sopimuksen mukaisten ehtojen ja sopimuksen voimassaoloajan Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua Palvelun suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Yoso vastaa siitä, etteivät Palvelu tai sen käyttämät komponentit loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus- tai käyttömaassa. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sovittu toimitus- ja käyttömaa on Suomi. Jos todetaan, että palvelu tai sen komponentit loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Yosolla on oikeus ja velvollisuus ratkaista ongelma tilanteen vaatimalla tavalla. Jos ongelmaa ei voida ratkaista tarkoituksenmukaisella tavalla, voi Yoso lopettaa Palvelun tuottamisen ja purkaa palvelusopimuksen.

12. Muut ehdot

12.1 Palveluun ja sopimukseen liittyvä viestintä

Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset sähköpostilla Yosolle sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@populon.fi. Yoso voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muutoin kirjallisesti, esimerkiksi tekstiviestinä Asiakkaan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Palvelun verkkosivuilla.

12.2 Sopimuksen siirtäminen

Yosolla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle. Yoso ilmoittaa siirrosta Asiakkaille etukäteen. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Yoson etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

12.3 Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia Asiakkaan kotipaikasta riippumatta. Näillä käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

12.4 Sopimusvelvoitteista vapautuminen

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

12.5 Ehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.5.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöehdot ovat saatavissa Yosolta maksutta.

Yosolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Asiakkaille ilmoitetaan uusista käyttöehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantulemista asiakastiedottein tai/ja Palvelussa.

Muutettuja käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

13. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Yoso Oy
Nummentie 12–14
08100 Lohja
asiakaspalvelu@populon.fi